Een afspraak aanvragen

  Voornaam
  Achternaam
  E-mail adres
  Telefoonnummer
  Behandeling
  Datum
  Tijd
  Vragen of opmerkingen

  Heeft u een afspraak maar bent u onverwachts toch verhinderd? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Bij een no show of het niet tijdig annuleren van een vrijblijvend consult rekenen wij €30,00. Hopende uw begrip hiervoor.

  Openingstijden

  Maandag: 12:00 – 18:00 | avond op afspraak tot 21:00

  Dinsdag: 09:00 – 17:30

  Woensdag: 09:00 – 18:00 | avond op afspraak tot 21:00

  Donderdag: 12:00 – 21:00

  Vrijdag: 09:00 – 17:30

  In het weekend zijn wij gesloten.

   

  Ons Adres

  Pastoor Van Haarenstraat 17

  5464 VD Veghel
  Telefoonnummer: 0643126063
  E-mail: info@glowbeautyenlounge.nl

   

  GLOW algemene voorwaarden

   

  Artikel 1

  Definities:

  1.1 Klant: eenieder die opdracht geeft tot het uitvoeren van een behandeling of overgaat tot een transactie of ingaat op een aanbieding van Glow en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  1.2 Glow:  Glow Beauty & Lounge KvK:…..), gevestigd te Pastoor van Haarenstraat 17 (5464 VD) Veghel.

  Medewerkers: eenieder die eigenaar is, een dienstverband heeft of wordt ingehuurd door Glow voor het uitvoeren van behandelingen en transacties.

  1.3 Partijen: Glow en de klant.

   

  Artikel 2 Algemene bepalingen

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op overeenkomsten tussen Glow en haar klant. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.

  2.2 Vernietiging van een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden laten de geldigheid van de overige bedingen onverlet.

   

  Artikel 3 Aanbod

  3.1 Elk aanbod van Glow is vrijblijvend.

   

  Artikel 4 Inspanningsverplichting

  4.1 De medewerkers van Glow zullen bij elke behandeling of transactie zich inspannen voor het beste resultaat en conform de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

   

  Artikel 5 Uitvoering van de behandeling

  5.1 Voor zover redelijkerwijs nodig is zal Glow de klant voorafgaand aan de behandeling informeren over de behandelingen en de gevolgen hiervan en dient de klant Glow alle noodzakelijke informatie te verschaffen die noodzakelijk is om de behandeling op een juiste manier uit te kunnen voeren.

  5.2 Als klant Glow niet tijdig of onjuist informeert, is deze nimmer aansprakelijk uit schade die hieruit voortvloeit.

   

  Artikel  6

  6.1 Glow is gerechtigd de prijzen te wijzigen wat financiële consequenties kan hebben voor de klant. Glow zal zoveel als mogelijk de klant hierover informeren.

   

  Artikel 7 Afspraken

  7.1 Bij verhindering moet de klant per ommegaande, doch binnen 24 uur voor de start van de afspraak de afspraak schriftelijk annuleren. Onder schriftelijk worden tevens elektronische middelen verstaan zoals Instagram, Whatsapp of een ander Social Media kanaal wat door Glow wordt gehanteerd en waarbij de klant ervan uit mag gaan dat de annulering Glow tijdig gebruikt.

  7.2 Er worden geen kosten in rekening gebracht als de klant buiten de termijn van 24 uur de afspraak annuleert of wijzigt.

  7.3 Ongebruikelijke manieren van communiceren zijn voor het risico van de klant waarbij Glow het recht behoudt de behandeling in rekening te brengen.

  7.4 Indien de klant de verplichting uit artikel 7.1 jo 7.2 niet nakomt, is Glow gerechtigd de volledige behandeling in rekening te brengen bij de klant.

  7.5 Bij een afmelding binnen 24 uur voor de start van de behandeling of bij het minimaal 15 minuten te laat komen op een afspraak, is Glow gerechtigd minimaal 30,00 euro in rekening te brengen.

  7.6 Uitzonderingen op de in artikel 7 genoemde regels zijn slechts mogelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan:

  1. a) natuurgeweld;
  2. b) quarantaine/epidemie ;
  3. C) oorlog.

  Het is aan klant om een beroep op overmacht te doen.

   

  Artikel 8 Annulering en verplaatsing behandeling op verzoek van Glow

  8.1 Het staat Glow te allen tijde vrij om vanwege overmacht of onvoorziene zaken een behandeling te annuleren.

  Glow zal een alternatieve datum of tijd aanbieden. De klant is niet verplicht hier gebruik van te maken.

  8.2 De klant heeft het recht op restitutie danwel kwijtschelding van de kosten als Glow de afspraak annuleert. Klant heeft geen recht op een aanvullende schadevergoeding.

   

  Artikel 9 Prijzen en betaling

  9.1 Alle prijzen van de behandelingen zijn zichtbaar in de salon en op de website www.glowbeautyenlounge.nl. Bij een verschil in de gehanteerde prijzen, zijn de prijzen in de salon lijdend.

  9.2 Betaling geschied slechts per pin of contant. Biljetten van 500 euro of hoger worden niet geaccepteerd.

  9.3 Betalingen dienen direct na afloop van de behandeling te worden voldaan.

   

  Artikel 10 Aansprakelijk

  10.1 Glow is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen aan (persoonlijke) eigendommen die klant meeneemt naar Glow.

  10.2 Glow is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een behandeling of een ondeugdelijk product. Het bedrag is nooit hoger dan het bedrag wat klant aan Glow verschuldigd is.

  10.3 Bij beschadigingen of diefstal aan meubilair, apparatuur of producten heeft Glow het recht een schadevergoeding van de klant te vorderen. Tevens wordt er in alle gevallen van diefstal aangifte gedaan.

  10.4 Artikel 10 is niet van toepassing bij opzet of bewuste roekeloosheid door Glow.

   

  Artikel 11 Garantie

  11.1 Glow biedt een garantie van één week (7 dagen) op de behandelingen en gebruikte producten.

  11.2 Een beroep op garantie is slechts mogelijk als:

  – klant geen behandeling bij een andere salon heeft gedaan na de behandeling van Glow en voordat er een klacht wordt ingediend.

  – klant geen agressieve chemicaliën heeft gebruikt

  – klant niet opzettelijk of met grove onachtzaamheid het resultaat van de behandeling teniet doet.

   

  Artikel 12 Klachten

  12.1 Bij ontevredenheid over een behandeling, een product of een medewerker is de klant gerechtigd om binnen één week na beëindiging van de behandeling een schriftelijke klacht in te dienen. Klachten die na de genoemde termijn of op een andere manier wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen.

  12.2 Glow is bevoegd de klacht te onderzoeken. Bij een gegronde klacht zal zij binnen een redelijk termijn de gevolgen herstellen door het aanbieden van een kosteloze behandeling of een nieuw product.

   

  Artikel 13

  13.1 Op elke overeenkomst tussen Glow en haar klant is het Nederlandse recht van toepassing. Tevens is de Nederlandse wet- en regelgeving bepaald bij uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden.

  13.2 Glow is gerechtigd haar voorwaarden op elk moment te wijzigen.

  13.3 De algemene voorwaarden die gedeponeerd zijn bij de belastingdienst zijn geldend. Bij wijzigingen van deze voorwaarden is de peildatum het moment van het totstandkoming van de overeenkomst.